Semalt hünärmeni SEO agentlikleriniň edýän esasy ýalňyşlyklaryny düşündirýär

SEO sahypasynyň barlagy wagtynda ulanylýan üstünlikli SEO strategiýalaryna we köne usullara şaýat bolup bilersiňiz. Käbir SEO agentlikleriniň henizem erbet amallara bil baglaýandyklary düşnüklidir. “ Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Ross Barber, SEO hyzmatlaryny üpjün edijileriň adatça goýberýän umumy ýalňyşlyklaryny suratlandyrýar.

Gowşak Meta maglumatlaryny ulanmak / ulanmak

Meta belli bir web sahypasynda goşmaça maglumat berýän şifrdir. Meta ady we beýany düýbünden adamyň pikirine bagly bolup we dürli usullar bilen ýazylyp bilinse-de, göni öňe sürmek usuly hemişe möhümdir. Meta adynyň özi sahypanyň esasy açar sözi bolmaly; iki esasy açar söz bar bolsa, ikisem goşulmalydyr. Diňe ýekeje açar söz bar bolsa, kompaniýanyň ady hem onuň bilen bile gidip biler.

Meta düşündirişi, ahyrky herekete çagyryş bilen esasy açar sözleri öz içine almalydyr. Bu ýerde web sahypaňyzyň özboluşlylygyny açyp görkezmäge we degişli myhmanlary özüne çekmek üçin web sahypasynyň näme hakda gürleşýändigini görkezmäge mümkinçilik alarsyňyz. Gowşak Meta atlarynda önüm ýa-da hyzmat hakda anyk maglumat ýok we atlary dürli web sahypalarynda beýlekiler bilen meňzeýär.

Ajaýyp Meta düşündirişi üçin, beýleki sahypalardan atlaryň köpeldilmegi we köp sanly açar sözleriň girizilmegi gaçmaly, munuň ýerine möhüm maglumatlary goýmaly däl. Gowşak Meta ady we pes düşündiriş, gelýänleri web sahypaňyzy görmäge päsgel berip biler.

Gaty köp plugin gurmak

Gümürtik kod ýaly käbir hitlere garamazdan, häzirki wagtda köp SMB web sahypasy Word Press-de gurulýar. Pluginler, web sahypaňyza goşmaça işlemegi üpjün edýän uly programmirleme kodlarydyr. Sahypaňyzdaky has köp plugin, ýüklemek prosesini haýalladýan we girýänleri Google ulgamyndaky sahypany ýüklemäge garaşýan has uly kodlary görkezýär. Google PageSpeed düşünjesini alyp, muny barlap bilersiňiz.

SEO hünärmenleri kodlaşdyrmak we programmirlemek bilimleri seýrek bolansoň, SEO pluginleriň we kodlaryň toplanmagyna täsir edýär. Netijeliligi ýokarlandyrmak üçin web sahypaňyzda ulanylýan pluginleriň meselesine düşünmek we möhüm dälleri ýapmak.

Göçürilen mazmuny täze sahypalara goşmak

Käbir ajaýyp, oňatlaşdyrylan web sahypalary täze sahypalara göçürilen mazmuny goşmagyň erbet netijelerini başdan geçirýär. Köplenç mümkin boldugyça has köp tehnikany ulanmak maksady bilen gelýär. Käbir SEO firmalary köplenç web sahypaňyzy aşa köp maglumat bilen doldurýarlar. Bu sahypalaryň göçürme görnüşini işletmek, maglumatlaryň beýleki web sahypasyna has meňzeýändigini görkezýär, bu siziň ýaly SEO hyzmat üpjün edijisi bilen geň galdyryjy işleýär. Şonuň üçin mazmunyňyzyň beýleki web sahypalaryndan we sahypalaryndan maglumatlara meňzeýändigini anyklasaňyz, täzeden ýazmak maslahat berilýär. Soň bolsa, hakyna tutan SEO firmanyňyzyň mazmunyny sahypaňyza ýerleşdirmeginiň sebäbini öwreniň.

Işewürligiň netijeli iş tejribesini üpjün etmek üçin ygtybarly SEO firmasy bilen hyzmatdaşlygy gaty möhümdigi sebäpli, SEO üpjün edijileri SEO auditi ýa-da web sahypaňyzyň ilkinji derňewi üçin işe almakdan başlap bilersiňiz. Birnäçe hasabaty hakyky iş netijäňiz bilen deňeşdireniňizde, SEO firmasynyň hünärmenligini göz öňünde tutmak üçin esas bolar.

mass gmail